Privacy statement Funk-e Animations B.V.

Wie zijn wij?

Funk-e Animations B.V. (‘Funk-e’) is gevestigd in Rotterdam. Wij helpen onze klanten bij het uitleggen van complexe onderwerpen op een duidelijke en visuele manier. Hierbij maken we animaties, infographics of illustraties die onze klanten via verschillende communicatiekanalen zelf verspreiden. Om onze activiteiten goed te kunnen uitvoeren, is het soms nodig om persoonsgegevens te verwerken. Dat doen we altijd zorgvuldig en in overeenstemming met de wet en ons interne privacy beleid dat vastgelegd is in ons privacy register.
Wat zijn de basisbeginselen van ons interne privacy beleid?

De basisbeginselen van ons interne privacy beleid zijn:

-We verkrijgen de persoonsgegevens van u zelf en het bezoekgedrag op de Funk-e website. De belangrijkste persoonsgegevens die wij verwerken zijn bedrijfsnaam, functietitel, voor- en achternaam, adres van uw bedrijf, zakelijk telefoonnummer, geslacht, zakelijk e-mailadres, betaalgegevens, contactgeschiedenis, IP-adres, social ID, cookie ID en surfgedrag.

-We vertellen u altijd wat we doen met uw gegevens en zorgen ervoor dat u uw rechten kunt uitoefenen.

-We gebruiken de gegevens alleen voor het doel waarvoor we ze hebben verzameld (zoals relatiebeheer, prospect/klantenadministratie, service, marketing).

-We verzamelen, gebruiken en bewaren niet meer gegevens dan we nodig hebben om het doel te bereiken waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

-We verzamelen, gebruiken en bewaren alleen gegevens als er geen andere manier is om hetzelfde doel te bereiken.

-Hoe privacy gevoeliger de informatie over u, des te minder gebruik we maken van de gegevens.

-We gebruiken de gegevens alleen voor zover daarvoor een in de wet vermelde grond is.

-We nemen passende beveiligingsmaatregelen tegen verlies van of onbevoegde toegang tot persoonsgegevens. Wij nemen alle redelijke, passende beveiligingsmaatregelen om onze website bezoekers en klanten te beschermen tegen onrechtmatige toegang, wijziging, openbaarmaking of vernietiging van persoonsgegevens. We voldoen daarbij aan de geldende beveiligingsstandaarden. Als ondanks de beveiligingsmaatregelen, er toch sprake is van een beveiligingsincident dat waarschijnlijk nadelige gevolgen heeft voor uw privacy, zullen wij u zo snel mogelijk informeren over het incident. We informeren u dan ook over de maatregelen die we hebben genomen om de gevolgen te beperken en herhaling in de toekomst te voorkomen.

-We verstrekken uw persoonsgegevens alleen aan derden als we voldoende waarborgen voor de bescherming van uw gegevens krijgen.

Hoe gebruiken wij persoonsgegevens?


Type: Prospects of klanten

Welke gegevens worden verwerkt?
- Bedrijfsnaam, functietitel, voor- en achternaam, adres van uw bedrijf, zakelijk telefoonnummer, zakelijk e-mailadres.
- Door u verstrekte persoonsgegevens van medewerkers bij uw bedrijf met het oog op de uitvoering van de Funk-e activiteiten.
- Gegevens met het oog op het verzenden van facturen.

Waarom verwerken we uw gegevens?
- Informatieverstrekking over onze dienstverlening.
- Uitvoering van onze dienstverlening.
- Relatiebeheer, marketing, klantenadministratie en servicedoeleinden om:
  -- u te informeren over de laatste nieuwtjes en relevante producten bij Funk-e. Dat kan via onze nieuwsbrief, separate mailings of telefonisch contact. Indien u de nieuwsbrief of mailings niet meer wenst te ontvangen, kunt u zich hier in elke mail voor uitschrijven.
  -- response op onze marketing acties te meten.
  -- een klantenadministratie en debiteurenbeheer te voeren.
  -- een customer relationship management en projectmanagement systeem te beheren.
  -- een klanttevredenheidonderzoek uit te voeren.
  -- marktonderzoek uit te voeren.

Waarom mogen we uw persoonsgegevens gebruiken?
Het gebruik van uw persoonsgegevens is noodzakelijk voor:
- de uitvoering van de overeenkomst.
- het behartigen van ons gerechtvaardigde belang om onze diensten zo efficiënt mogelijk aan onze klanten te kunnen (blijven) verlenen.

Wie hebben er toegang tot uw gegevens?
Funk-e gebruikt verschillende systemen voor de verwerking van uw persoonsgegevens. De leveranciers van die systemen kunnen doordoor ook persoonsgegevens van u verwerken. Voor meer in- formatie over deze leveranciers kunt u contact opnemen met ons via info@funk-e.nl of (0)10 - 4132734.
- Alleen medewerkers van Funk-e die de persoonsgegevens nodig hebben om hun werkzaamheden uit te voeren, hebben rechtstreekse toegang tot uw persoonsgegevens in de systemen van Funk-e. Hierbij wordt het “need to know” principe gehanteerd.

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?
Uw persoonsgegevens worden verwijderd nadat de bewaartermijn op grond van toepasselijke gedrags- en beroepsregels is verstreken.

Moet ik deze gegevens aan Funk-e verstrekken?
De verwerking van deze persoonsgegevens is nodig als u van onze diensten gebruik maakt. Zonder deze gegevens kunnen wij onze producten en diensten niet verlenen.

 

Type: Bezoekers van de website

Welke gegevens worden verwerkt?
- Bedrijfsnaam, voor- en achternaam, zakelijk telefoonnummer, zakelijk e-mailadres.
- Het door u achtergelaten bericht en eventueel door u achter- gelaten persoonsgegevens in dat bericht.
- Cookies.

Waarom verwerken we uw gegevens?
- Voor servicedoeleinden om uw bericht te kunnen opvolgen en u over de vervolgstappen te informeren.
- Relatiebeheer, marketing, klantenadministratie en service- doeleinden om:
  -- u te informeren over de laatste nieuwtjes bij Funk-e.
  -- u te informeren over relevante producten en diensten.
  -- response op onze marketing acties te meten en onze website te verbeteren.
  -- een customer relationship management (CRM) systeem te beheren
  -- marktonderzoek uit te voeren.

Waarom mogen we uw persoonsgegevens gebruiken?
Het behartigen van ons gerechtvaardigde belang om onze diensten zo efficiënt mogelijk aan de bezoekers van onze website te kunnen (blijven) verlenen.

Wie hebben er toegang tot uw gegevens?
Funk-e gebruikt verschillende systemen voor de verwerking van uw persoonsgegevens. De leveranciers van die systemen kunnen daardoor ook persoonsgegevens van u verwerken. Voor meer in- formatie over deze leveranciers kunt u contact opnemen met ons via info@funk-e.nl of (0)10 - 200 1413.

- Alleen medewerkers van Funk-e die de persoonsgegevens nodig hebben om hun werkzaamheden uit te voeren, hebben rechtstreekse toegang tot uw persoonsgegevens in de systemen van Funk-e.

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?
Uw persoonsgegevens worden verwijderd nadat de bewaartermijn op grond van toepasselijke gedrags- en beroepsregels is verstreken.

Moet ik deze gegevens aan Funk-e verstrekken?
De verwerking van deze persoonsgegevens is nodig als u wilt dat wij uw bericht in behandeling nemen of om aan uw verzoek om een nieuwsbrief te ontvangen, te voldoen. Zonder deze gegevens kunnen wij uw bericht niet in behandeling nemen.

 
Van welke cookies maken wij gebruik?

Analytics cookies
Funk-e maakt gebruik van Analytics cookies om het gebruik van de Funk-e websites te onderzoeken. Op die wijze wordt, na uw toestemming, een permanente cookie op uw computer of mobiele apparaat geplaatst. Daardoor verkrijgen wij inzicht in de wijze waarop en hoe vaak de Funk-e website wordt gebruikt. Aan de hand van die gegevens kunnen wij zo nodig aanpassingen in de Funk-e website doorvoeren. Zodoende zorgen wij ervoor dat de Funk-e website optimaal werkt.

Funk-e verwerkt anonieme statistieken over bezoeken aan haar websites. Dit gebeurt met een webanalyse systeem. Onder meer de volgende gegevens worden via cookies in het webanalyse systeem opgeslagen:
- het IP-adres.
- technische kenmerken zoals de browser die je gebruikt (zoals Chrome, Safari, Internet Explorer of Firefox) en de resolutie van uw computerscherm.
- vanaf welke pagina u op de Funk-e website bent gekomen
- wanneer en hoe lang u de Funk-e website bezoekt of gebruikt.
- of u gebruik maakt van functionaliteiten van de Funk-e website.
- welke pagina’s u bezoekt op de Funk-e website.

Onderstaande Funk-e websites maken gebruik van cookies:
- http://www.funk-e.nl
- http://www.funk-e.com
- http://www.funk-e.net

Re-targeting cookies
Funk-e maakt gebruik van re-targeting cookies om bezoekers van specifieke pagina’s op de Funk-e website, advertenties van Funk-e te kunnen tonen.

Advertentie en Social cookies
Funk-e maakt gebruik van Google Adwords, NID, HSID, SSID, APISID, SAPISID, LinkedIn en Facebook cookies om het effect van de ingezette media ten behoeve van marketing campagnes te meten en te optimaliseren.
Hoe zit het met het gebruik van mijn gegevens door derden?

Funk-e heeft met alle partijen aan wie zij uw persoonsgegevens verstrekt, afspraken gemaakt zodat er voldoende waarborgen zijn voor de zorgvuldige verwerking van uw persoonsgegevens. Dit is in overeenstemming met de wet en het interne privacy beleid van Funk-e en deze Privacyverklaring.

-Als we derden ook toegang geven tot uw gegevens, doen we dat alleen als we zeker weten dat die derde de gegevens enkel gebruikt op een manier en voor een doel dat verwant is aan het doel waarvoor we de gegevens hebben verkregen, en alleen in overeenstemming met deze Privacyverklaring. Verder gelden er altijd de op grond van de wet vereiste geheimhoudingsverplichtingen en beveiligingsmaatregelen om te voorkomen dat uw persoonsgegevens zomaar bekend worden bij andere partijen.

-In sommige gevallen moeten we op grond van een wettelijke verplichting ook gegevens verstrekken aan derden, zoals de Belastingdienst. Daarbij kijken we altijd hoe we uw recht op privacy zoveel mogelijk kunnen respecteren.

Als we uw gegevens willen doorgeven buiten Europa, bijvoorbeeld omdat een datacenter of onze leverancier daar is gevestigd, doen we dit alleen onder de voorwaarden die de wet daaraan stelt. Door middel van een contract waarop de EU Model Clauses van toepassing zijn bijvoorbeeld. Voor meer informatie over deze leveranciers kunt u contact met ons opnemen via info@funk-e.nl of (0)10 - 4132734.
Welke rechten heeft u met betrekking tot het gebruik van uw persoonsgegevens?

- U kunt bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens. Als u bijvoor- beeld van mening bent dat het gebruik van uw persoonsgegevens niet noodzakelijk is voor de uitvoering van onze activiteiten.

- U hebt recht op inzage van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat u kunt opvragen welke persoonsgegevens er van u zijn geregistreerd en voor welke doeleinden die gegevens worden gebruikt.

- Als u vindt dat wij onjuiste persoonsgegevens over u hebben, dan kunt u deze per- soonsgegevens laten corrigeren. Daarnaast kunt u ons vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, ook voor de termijn die wij nodig hebben om uw andere verzoeken of bezwaren te beoordelen.

- U kunt ons vragen om uw persoonsgegevens te verwijderen uit onze systemen.

- Wij zullen aan uw verzoek voldoen, tenzij wij een dwingend, gerechtvaardigd belang hebben om de gegevens niet te verwijderen, dat zwaarder weegt dan uw privacy- belang. Als wij de gegevens hebben verwijderd, kunnen wij om technische redenen niet alle kopieën van de gegevens onmiddellijk uit onze systemen en back-upsystemen verwijderen. Wij kunnen weigeren te voldoen aan de hiervoor genoemde verzoeken als deze onredelijk vaak worden gedaan, onredelijk zware technische inspanningen vergen of onredelijk zware technische gevolgen hebben voor onze systemen of de privacy van anderen in gevaar brengt.

- U kunt de hiervoor genoemde verzoeken doen of het genoemde bezwaar maken door een brief te sturen, voorzien van uw naam, adres, telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs aan
Funk-e Animations B.V.,
t.a.v. Joost Vissers,
Aert van Nesstraat 45,
3012 CA Rotterdam
-of-
info@funk-e.nl.

Vergeet niet om uw BSN op de kopie van het identiteitsbewijs onleesbaar te maken, voordat u deze meestuurt. U krijgt binnen een maand antwoord.

- U kunt ook een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens indienen. Dat kan bij de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf- doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens?qa=klacht
Company Information
 
Funk-e animations B.V.

WTC Rotterdam • Beursplein 37 • 6th floor • 3011AA • Rotterdam • The Netherlands

Tel: 010-4132734 • www.funk-e.nl • e-mail: info@funk-e.nl

VAT: NL8526.44206.B01
KvK: 57584214
Bank/IBAN: NL62 RABO 0102 9624 99
Swift code: RABONL2U
 

Neem contact met ons op

Voor overige vragen raden we aan direct contact met ons op te nemen of het contactformulier hiernaast in te vullen.

Laat je horen!

Please fill the required field.